کیف دستی ساده
من عاشق لباس های جدید هستم. اگر همه فقط می توانستند هر روز لباس جدید بپوشند، من فکر می کنم افسردگی دیگر وجود نخواهد داشت.